کتاب به خدای ناشناس

اثر جان اشتاین بک از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: علی منیری-دهه 1930 میلادی

While fulfilling his dead fathers dream of creating a prosperous farm in California, Joseph Wayne comes to believe that a magnificent tree on the farm embodies his fathers spirit. His brothers and their families share in Josephs prosperity and the farm flourishes - until one brother, scared by Josephs pagan belief, kills the tree and brings disease and famine on the farm. Set in familiar Steinbeck country, To a God Unknown is a mystical tale, exploring one mans attempt to control the forces of nature and to understand the ways of God.


خرید کتاب به خدای ناشناس
جستجوی کتاب به خدای ناشناس در گودریدز

معرفی کتاب به خدای ناشناس از نگاه کاربران
Î'Ï Î ± Ï € من \"من Î ± کنم من\" است که من ÎμκÎ'όσÎμÎ¹Ï Ï € Î Î½Î¬Î½Ï ± \"NEOS\" من ± Ï € Î ± ι μιΠάÏογΠ¬ë | ¬ \"¬ìŠ¤ì- Î ± من\" من ... Κοσμά Î »من\" من ·. ΜΠمن من »» ήνιΠ\"من من € ï» Î ± ιό فرم Î²Î¹Î²Î Ï Ï € € کنم من ± γμΠ\"νο ± ξίζÎμι این است که من ± \"من Î ± دوم ή νÎμίÏ،\" من · βιβΠιοθήκΠ· من \"من .... Î »من ‰ است که من ± Πόι ± Î ‰ γή من\" من ... Î½Î¬Î½Ï \"νοικιΠ· Î ± Î ± Ï پنی Î ± Ï \"من ± σκίÏ\" NEOS \"Î ± Ï Ï Ï Ï Ï Î®\" ... κάθÎμ Î¹Î³Ï † ï »Î ± Î¼Î¹Î¿Ï ... داستان Î¼Ï ... ν μιΠ± من \"من ± ξιÎ'Î¹Î¬Ï Î²Î¯Î½Ï ÎšÎ¿Ï · مزه · من\" من · من † Î ± من \"من Ï ±\" من ... من ± Î³Î½ÏŽÏƒÏ \"·. Î ± Î ± ÏŒÏƒÎ¿Ï ... من † ± ÎμνÎ'ιΠمن، ¬ ικό \"Î ± Î ± من\" من اشتاین بک، Î'Ï من من من \"من من\" این است که من، μιΠ± من ... من € من من من · من \"من ‰ است که من ± Πομή من\" من ... من، من € Î Î³ÏŒÎ½Î¿Ï ... من، من \"من ... من\" من · κά ή Î ± Ï من \"من من من من\" من ± Ï ...، Z، Î ± Ï Î¼Î¹Î ± من ... من من »را انتخاب کنید _PN_OF Ï € ιά Ï Ï † ‰ من\" من ΜάΠ† Î من ... من »است که من\" من ... من ، Î¹Î¿Ï ... .Î- κάθÎμ ΡÎ'Î | Π˹éÒ ± من \"من · من، من\" Î ± من، Î¯Î½Î¿Î½Ï ÏŒÎ¼Î¿ Î ± Ï € άι ΜΠ± من، μνοÏ، \"من · من † Ï NEOS،\" من، Î¿Î¼Î¿Ï Ï † من، من \"من · من، من ± Ï ƒÎμ όσΠ± من، من † IOE من، ¬ Î ± من ... من \"من\" من Î¬Î½Î¸Ï Ï ‰ Ï €. آوریل ... من \"من · من\" من Î ± Ï € ιÎ'ÎÏ من \"من ± Ï € ¬ìŠ¤ì- Î ± Ï € λ من »من · من · νÎμίÎμÏ، οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ من، \"όσÎμÏ، όσÎμÏ Î ± Ï پوشه Î ± Î ± γνώσÎμιÏ. فرم I Î ± Ï ... پایان ¹ من \"ÎσσÎμÏ من، من ± Ï † من\" Î®Ï Î¹Î'Î¹Î¿ÏƒÏ ... ν ± σΠ،،، ÎœÎ Ï Ï † ... σιοΠ¬ìŠ¤ì- \"من ·، ΜΠν III · σκόλ من · من \"من، ΜΠν ¬ìŠ¤ì-\" من · من \"من ... κά Î¹ÎºÎ¿Ï Î¿Î دوم» بایگانی Î ± ΜΠν μÎμÎ¸Ï \"Î ± Î ±. Î £ Ï ... ν ικό \"من ± من\" من ± Ï € من \"من ‰ من\" من ± Ï ... θÎμÎ½ÏŒÏ Î ± Ï Î ± Î ± Î³Î½ÏŽÏƒÏ \"من من من من من ± βγάλ من \"من Î'ικά ± من\" من ... من E،، ë¶ Î¬ÏƒÎ¼Î ± Ï ‡ من \"من ± من\" νο ¹ من \"من € οιόÏ، θÎμÏŒÏ، Î ± ï € οιό ... من\" من ï € ï »Î ± من\" من ικό \"من ± من ... من من من € ή. Î • II \"œì¹ '· Spyrachri NEOS،\" دوم ο I ~ ÎμÏŒÏ، من \"من ... من من\" من ± Î½Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï (من این است که من \" )، \"II من این است که من ‰. ΜΠE | ¬ »من ¿Î¸ÎμΠ± Ï € ... ÎμγÎμÎ¯Ï ± من\" من ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î½ÎÎ¿Ï ... من Î ± من \"من Îμκά من \"من\" من θÎμÏŒ · Î ± Ï Î ± ¾ ± من \"من · من، .ΤΠξίÎ'ÎμÏÎ ± Ï € λ من ¹ Î ± Ï ... من \"من\" Î ± Ï ‰ Î½Î¬Î³Î½Ï NEOS σÎ- Ï € Î ± νÎÎ¼Î¿Ï † † من من من ... σικά من \"من € Î ± کنم من من · من \"من، من € λ من »من من من من من من †\" من · من، من † من، ÎμÎ½ÏƒÏ \"من من νίσÏ\" این است که من ± \"من، من ± Î · من ... من ικî®، این است که من\" من ... من Î ± Î ± Ï € Î ± Ï »پایان من · NEOS ± من \"من ± و من € | ¬ · من\" من ... E | ¬ê³ μιΠ£ ± Ï ... κιά ¹ Î ± »من» من. Î • ΜΠΠ± Î ± † ίβοΠΜΠΠ»Î ± من ... من € Î · من\" من ζΠ... Î¸Î¹ÏƒÏ \"Î¿Î¹Î¿Ï · Î ±، Î ± \"من من · Î¼Î¿Î¯Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من\" من ± ÎκÎμÏ \"Î ± Ï Î³ÎμννΠιόÎ'Ï ‰ است که من € ΜΠνÏ\" من من \"من ... من، ή Ï ‰ من، من € Î ± E | ¬ »» من · άÎ'Î »± Î من، من € ¬ìŠ¤ì- Ï من ... من Ï † Î'Î¹Î¬Ï Î ± ± ± ισιόÎ'Î¿Î¾Î Î½Ï · Î ± من \"من ±. ικών \"من\" من ± Î ±، Î¯Î½Î¿Î½Ï ÎœÎ Î²Î¹Î²Î فرم I € من من من من ± Ï € ΠοκΠ± ÎσÎμι ¬ìŠ¤ì- € Î³Î¬Î¼Ï من من \"من Î ± σμό، ± Z، Î ± Ï € ¬ìŠ¤ì- Î³Î¬Î¼Ï من من من · من\" CAM Ï ‡ من \"νο ¹ من\" ¿Î¸ÎμΠ± کنم من οÎ'Î¿ÏƒÏ \"@.

مشاهده لینک اصلی
در ENGâ € œThe God Unknownâ € اولین بار من توسط Steinbeck خوانده می شود. من یک نسخه قدیمی از \"انگور ریزش\" داشتم، اما به یاد دارم شروع به خواندن آن کردم و در توصیف بسیار گم شدم. شرح دقیقا همان چیزی است که در این کتاب به خوبی کار کرده است. عنوان یک شگفتی است، و کتاب در اطراف نماد آن با فضل قابل تحسین می چرخد. اسکریپت نسبتا ساده است: زمین در ساحل غربی داده شده است و جوزف وین، که همیشه به داشتن چیزی از خود به خواب، می گوید خداحافظی به پدر و فرزند مرگ او است. این کتاب پر از احساسات، شهود و حماسی است و من اعتقاد دارم که شخصیت های اصلی هرگز خود را برای این که ناگهان باقی مانده اند، ببخشند، زمانی که مدل او، پدر، به او گفته بود مرگ او نزدیکی است و او بعد او را دنبال خواهد کرد روح تا خانه جدیدش. سرزمین جدید وحشی و نامعلوم (بسیار شبیه خدایان آن) است، و استینبک آن را به گونه ای نشان می دهد که به ما عطر و طعم لورل، زمین مرطوب و حیوانات را به ارمغان می آورد، در حالی که آزمایشی ما توسط سرعت حیوانات بازدید می شود، چشمه های آب سنگ ها، و خندیدن از کویوت ها، درب های پایه درختان، و غیره. هنگامی که به تنظیمات می آید، کتاب چهار بعدی است. من در تمام واکنش این افراد شگفت زده شدم از بشریت. یوسف به جمع آوری برادران خود، هنگامی که از رونق او می شنوید؛ برتون و همسرش، جنی، همراه با توماس و معاون او، راما و بچه ها، همراه با او زندگی می کنند. یوسف برادر است که لایه های بیشتری را ارائه می دهد. او ترکیبی از پذیرش، شور و شوق، معنویت و در نهایت اختلال است. همه به شیوه ی یکسان، هرچند زندگی او به زمین متصل است، به راحتی باورهای دیگران را می پذیرد و او را درک می کند. بر خلاف دیگران در اطراف او، که نسبت به کسانی که از آنها متضرر می شوند، جوسف را دوست دارد و به زمین احترام می گذارد و از آن محافظت می کند تا از هر گونه تهدید - که برای این اثر، نشان دهنده سال های چرخه خشکسالی است، مردم محلی از Nuestra Seà ± ora. هندی ها، پرتغالی ها و مکزیکی ها در اطراف زندگی می کنند. اول به آیین های زمین اعتقاد دارند: فداکاری، رقص و هدیه. دومین و سوم آن ها عمیقا کاتولیک هستند و به همین دلیل پدر آنجلو را به خاطر نجات معنوی خود محکوم می کنند. خانواده وین پروتستان هستند، و برتون، مذهبی ترین سه برادر، در آن سرزمین ناراحت کننده است، که به نظر می رسد او به عنوان مادری و مسیحی به شیطان است. از سوی دیگر، توماس، که در واقع بیشتر بی ادب است، ارتباط منحصر به فرد با حیوانات دارد. او به آنها احترام می گذارند و به آنها آسیب می رسانند و درد و رنج آنها را به خطر می اندازد. او به عنوان یكپارامتر از یسف است، اما او به همان اندازه بازتابی دارد و اعتقادات عمیق را پرورش می دهد. او برادر است که مذهبی بودن آن محافظه کار است، اما ذهن او بیشتر از برتون برادر خود برتری دارد - که ایده های زیادی از کتاب مقدس نمی تواند باشد. جوزف با وجود یک زندگی موفق، هیجان زده می شود، به نظر می رسد در اطراف و دیدن حیوانات خود را باز تولید، طبیعت در extasy، خورشید و باران در هماهنگی، و او خود را متقاعد می کند که چنین غنی از لطف پدر او می آید، که روح در شاخه های درخت بلوط قدیمی حضور خواهد داشت. او با این بلوط به دنبال مشاوره میگردد، هر وقت که بخواهد چیزی را به اشتراک بگذارد که ممکن است به همان اندازه مسخره به نظر برسد. معنویت به نظر می رسد به عنوان چیزی صمیمی، که مزیت آن این است که ما را در مورد جهان احساس خوبی در مورد جهان، و جوایز آن را به کسانی که در اطراف ما قرار داده شده است. این نیز قابل درک است که اعتقادات یکپارچه، فقط به این دلیل که آنها به نظر غیر منطقی، باعث ناراحتی عمده می شوند. جوزف، خود راضی، حتی موافقت با پرتاب یک حزب به افتخار زمین باروری خود را، که او او را دعوت پدر Angelo. کشیش یک جرم را جشن می گیرد و تصاویری از بانوی ما و مسیح را در محراب قرار می دهد تا مورد احترام قرار گیرد. این برادر برتون را تحقیر می کند، که پیش بینی کننده بی رحمی است که بت پرستی و آیین های بت پرست را پیش بینی می کند. به نظر من، برتون ترسو است. او معتقد است که خدا مرطوب و کولرک است، و نه تحمل آن بسیار، و او احساس می کند که برادرش همه آنها را به عذاب وجدان محکوم می کند. زیبایی روایت از تصاویر طبیعت طبیعت می آید و به نظر می رسد بعضی اوقات ساده و گاهی غیر قابل تصور است. به طور عمده، در این واقعیت است که جهان به معنای چیزهای مختلف به هر شخصیت است و هر یک به وفاداری به آنچه که او را آرام نگه می دارد: به طوری که جوزف نیاز به بلوط برای احساس امنیت، توماس از حیوانات به همان اثر استفاده می کند و Burton به دنبال راحتی در کتاب مقدس و اردوگاه های مذهبی. بعضی دیگر باید در پوست حیوانات پوشیده شوند و رقص بر روی گل، حتی در آن رول، برای نشان دادن قدردانی خود را در مورد بارش باران. و بعضی دیگر فکر می کنند که باید در هر غروب خورشید یک موجود را قربانی کنند، به طوری که سرزمین او بارور می شود. خداوند چیزی متفاوت از هر کس و هرکسی است، و دیگران بی نظیر می بینند که در وجودشان سایه می زند. ایده کلی - که من موافق هستم - این است که خدا یک شخصیت شخصی برای هر یک از ما است و شما می توانید آن را در هر چیز به ارمغان بیاورید ...

مشاهده لینک اصلی
â € œ همه به نظر می رسد با یک ریتم تکراری به جز زندگی می کنند. فقط یک تولد وجود دارد و تنها یک مرگ است. هیچ چیز دیگری مانند that.â € â € • جان اشتاین بک، به اوایل اشتاین بک خدا UnknownAn پر با شگفت انگیز کتاب مقدس، بت پرست، و تصاویر یونانی است. این رمان، رابطه بین جوزف و تلاش های او را در کنار خانواده اش قرار می دهد. این داستان از چهار برادر است که از شرق (ورمونت) به غرب (کالیفرنیا) حرکت می کنند تا زمین را کار کنند و گاو را بالا ببرند. جوزف وین قدیمی ترین نیازی، اما او رهبر / ایلخانی از برادران از زمانی که پدر در حال خود نعمت خود را به او (نکات در Isaacâ € ™ ثانیه برکت یعقوب) است. جوزف متقاعد شده است که روح پدران او در مزرعه خود در یک درخت بلوط بزرگ نگهداری می شود. او کمون، مذاکرات، مشاوره و قربانی کردن به بلوط را دنبال می کند. او یک پیامبر را بدون یک پیام به پایان می رساند، یک چشم انداز بدون کلمه. این تنها زمین است که برای او اهمیت دارد. به خدا شناخته نشده است Steinbeck من کم ترین مورد علاقه (تا کنون)، اما قطعات وجود دارد که شگفت انگیز و احساسی خوب تنظیم شده است.

مشاهده لینک اصلی
استینبک تعدادی از رمان های کالیفرنیایی نوشت. آنهایی که در اوایل قرن بیستم به نمایش گذاشته شده اند، از منظر توصیفی از زمین، از دره Salinas یا ساحل اقیانوس آرام استفاده می کنند. واضح است که استینبک منطقه را دوست داشت، شور و شوق واقعی برای دره ها، گیاهان، حیوانات و افرادی که در آنجا زندگی می کردند. اما در حالی که تقریبا تمام رمان های دیگر کالیفرنیا که بر روی زمین و افرادی که بر آن زندگی می کردند، متمرکز بودند، به طرز عجیبی، به یک خدا ناشناخته پرنده بسیار متفاوت است. عنوان از اقتباس از یک سروده به خدا Prajapati از هندو Rig-Veda گرفته شده است. و در حالی که این سروده به اندازه کافی بی ضرر است، این واقعا پیش بینی آینده است. [بازگشت] [بازگشت] استفن با استفاده از مقدمات و مقدمات اولیه خود برای تنظیم خلق و خوی احساسی آثار او. در به خدای ناشناخته، عملا از فصل اول، خلق و خوی یکی از شوم است، به عنوان جوزف وین طول می کشد ترک پدرش که او را در راه مبهم توصیف کرد، اما به وضوح غیر معمول، به عمد به معنای برکت، من مطمئن هستم، به بیرون کشیدن عبری خواهرزاده عهد عتیق از آنجا به بعد، خلق و خوی فقط تشدید، وین می یابد زمین است که خود به طوری که است عبور است که به راحتی می تواند به عنوان جماع خود را با زمین جلوگیری شود. [بازگشت] [بازگشت] از قدیمی تایمر، هند / اسپانیایی ساکنان دره، یوزف از سالها می آموزد که وقتی خشکی زمین و مرگ گاو و مردم از بین رفت، خشکسالی وحشتناکی رخ داد. اما وین متقاعد شده است که هرگز به سرزمین او باز نخواهد گشت. یک بلوط قدیمی در زمین وجود دارد که در زیر آن وین خانه خود را می سازد. یک روز او حضور در بلوط احساس می کند و متقاعد شده است که او به نوعی پدرش است. او یک نامه از برادرانش می فرستد که در مورد گذر از پیرمرد صحبت می کند و چطور در پایان چیزی جز پدر نمی خواست از دیدن سرزمین جدید یوحنا باشد. برادران، دو نفر از آنها ازدواج کرده اند، برای پیوستن به جوزف در کالیفرنیا، خرید زمین مجاور و به طور مشترک مزرعه. یک برادر، برتون، یک مسیحی بنیادگرا است، و در تعصب مذهبی خود دروغ دانه از نتیجه از این داستان. [بازگشت] [بازگشت] در سال عبور جوزف طول می کشد یک همسر، الیزابت مزارع رونق اما هنوز هم هیچ تسکین از وجود دارد مطمئنا مطلق است که فاجعه پیش می رود، که برخی از فجایع ناخوشایند در انتظار است. بخشی از آن، استینبک در گفتگوهایش این را به دست می آورد، که به نظر کاراکترها کاملا طبیعی است اما به نحوی درست نیست، عجیب است. [بازگشت] [بازگشت] تنش عملا غیر قابل تحمل می شود؛ اعتصابات فاجعه و این قطعنامه هم همزمان اجتناب ناپذیر است، هم رضایت بخش و هم ناراحت کننده است. [بازگشت] [بازگشت] من به خداوند ندیده بودم که به راحتی قابل خواندن بود، من مجبور بودم آن را به مدت کوتاهی بگذارم، زیرا فقط می توانستم چیزی که من می دانستم نمی آمد. این یکی از آثار قدرتمند ترین و نگران کننده ترین استینبک است و افرادی را که به کتابهای تلخ ترش مانند Tortilla Flat استفاده می کنند، از بین می برد. با این حال، این یک نمونه برجسته از چگونگی شکل گیری خلق و خو می باشد.

مشاهده لینک اصلی
من فکر کردم که در مورد این کتاب ساده تر بود، اما ممکن است برخی دیگر زمان داشته باشد. در حال حاضر من فقط می خواهم بگویم که این تجربه بسیار غنی بود و من قصد دارم، وقتی که بیشتر در دسترس بودن است، به خواندن آثار دیگر نویسنده. بسیار توصیه می شود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب به خدای ناشناس


 کتاب کودکی یک رئیس
 کتاب بر باد رفته
 کتاب تپه های سبز آفریقا
 کتاب مشکلات روانی انسان مدرن
 کتاب گزینه شعرها
 کتاب مراقبه و آرامش درون