کتاب تعالی اگو

اثر ژان پل سارتر از انتشارات ناهید - مترجم: عادل مشایخی-دهه 1930 میلادی

First published in France in 1937, this important essay marked a turning point in Sartres philosophical development. Before writing it, he had been closely allied with phenomenologists such as Husserl and Heidegger. Here, however, Sartre attacked Husserls notion of a transcendental ego. The break with Husserl, in turn, facilitated Sartres transition from phenomenology to the existentialist doctrines of his masterwork, Being and Nothingness, which was completed a few years later while the author was a prisoner of war.


خرید کتاب تعالی اگو
جستجوی کتاب تعالی اگو در گودریدز

معرفی کتاب تعالی اگو از نگاه کاربران
این کتاب کمی بیش از سر من بود. همچنین، سارتر دارای عادت آزارنده از استفاده @ به وضوح @ یا @ به وضوح @ به جای یک توضیح روشن تر است. شاید برخی از ایده هایی که او به دنبال آن هستند @ به دیگر فیلسوفان آشکار است و شاید مخاطبان مورد نظر این کتاب را بشناسند، اما احساس می کردم توضیحات کمی در نقاط ضعف دارند.

مشاهده لینک اصلی
برای من جالب است که سارتر به نتیجه گیری مشابه در مورد عدم وجود دوگانگی موضوع / شی در آگاهی به عنوان اندیشه فکر می کند، در حالی که ساماداهی این تجربه را به دست می آورد. در سنت متفکرانه، تجربه ی عرفانی، نتیجه مدیتیشن انجام شده؛ در Sartre، جستجو برای فرمول مبتنی بر فمنیولوژیکی ایگو است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب شگفت انگیز، اگرچه نه برای خواننده فلسفه نور. مطمئنا کمی کم و دکارت و هوسرل تحت کمربند شما نیاز دارند. من از طریق این در کلاس درسم تلاش کردم، اما با کمی تلاش دوباره چند ماه پیش خواندم.

مشاهده لینک اصلی
من این کتاب را دوست داشتم توضیح سارتر از آگاهی غیر موقعیتی واقعا فکر من را در ذهن داشت که ذاتا در هر عمل آگاه، یک @ I @ است که اطلاعات سنتی و فرایندی را تلفیق و پردازش می کند. من فکر می کنم این را می توان به راحتی به فلسفه شرق اعمال کرد.

مشاهده لینک اصلی
من فکر زیادی در مورد این کتاب دارم و می خواهم پاسخی بنویسم که به دنبال توصیف نحوه بدبینی به @ action @ در سنت اگزیستانسیالیستی باشد. به محض اینکه افکار من را به طور مستقیم بر روی این موضوع قرار می دهم، نوشته ای در وبلاگم نوشته ام.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تعالی اگو


 کتاب لرداجور می میر
 کتاب چنبره افعی ها
 کتاب مادر
 کتاب جنگل بکر
 کتاب پشت و رو
 کتاب مارش رادتسکی